Referat fra Foreningen Netvirks generalforsamling
onsdag den 15. januar 2020 på Restaurant Kalvø

1.  Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Rasmus Norlin, indstillingen vedtages af generalforsamlingen.
Dirigenten starter med at konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2.  Valg af referent.
Gitte Wikke tog imod valget

3.  Formandens beretning
Lise Bjerre fortalte om året der er gået, bl.a
Medlemmer: Der har været et antal stigende medlemmer, men vi har desværre også måtte sige farvel til nogle og nye er klar til at komme ind.

Netvirks messen: Messen i januar 2020 blev aflyst på grund af for få tilmeldte. Målet for Messen okt. 2020 er at få sammensat en så interessant messe at vi kan tiltrække endnu flere.

Netvirks hjemmeside: Hver gang vi deler noget om Netvirk på Facebook går besøget på vores hjemmeside op, derfor opfordres alle til at dele, like og kommentere.

Mappe: Bestyrelsen har lavet en mappe til at vise frem, med alle vores logoer samt en side til markedsføring af vores  virksomheder.

Aktiviteter: vi havde flere gode foredragsholdere og aktiviteter i 2019.
Oplæg om at tænke sig til succes med
Foredrag om at forbygge stress på arbejdspladsen.
Virksomhedsbesøg med morgenmad hos Lise. Vi sluttede med et besøg hos René Rasmussen.
Foredrag om pension for selvstændige
Vi holdt festlig jule- og sommermiddag på restaurant Kalvø.

Kommende arrangementer: Bestyrelsen anmodede alle om at tænke ud af boksen og komme med nye forslag til arrangementer og foredrag

Formandens beretning blev herefter godkendt

4.  Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Anders Lysholm
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

5.  Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes til 2x750 kr. om året.
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På genvalg var Chris Grothe for 1 år, Steen Bolbroe for 2 år og Anders Lysholm for 2 år
Alle 3 blev genvalgt af generalforsamlingen.
Gitte Wikke meldte sig som nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt ind af generalforsamlingen for 2 år

7.  Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Steen Rosendal.
Steen blev valgt for 2 år

8.  Indkomne forslag  - ingen

9.  Eventuelt
Opfordring til at alle får afleveret 25 sider til mappen og 200 visitkort, så bestyrelsen kan få færdiggjort mapperne.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Referent, Gitte Wikke